"

psychologička

Mgr. Viktória Ružbaská
Pracuje v centre: Trnávka

Psychológiu som vyštudovala na Univerzite Komenského v Bratislave. Pracovala som ako školská psychologička na základnej škole s materskou školou, kde som poskytovala poradenstvo deťom, rodičom a učiteľom, individuálne som sa venovala žiakom s poruchami pozornosti, Aspergerovým syndrómom a narušenou komunikačnou schopnosťou. Pôsobila som tiež ako školská koordinátorka prevencie sociálno-patologických javov, viedla som skupinové diskusie a organizovala aktivity v triednych kolektívoch.

V súčasnosti som frekventantkou dlhodobého výcviku v psychodynamickej psychoterapii. Zároveň sa kontinuálne vzdelávam v psychologickom poradenstve a psychoterapii detí i dospelých.