"

psychologička

Mgr. Veronika Humeňanská
Pracuje v centre: Dúbravka

Psychológiu som vyštudovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala som v CŠPP a aktuálne aj v CPPPaP, kde som získala skúsenosti v individuálnom aj skupinovom poradenstve a psychodiagnostike. Absolvovala som dlhodobý muzikoterapeutický výcvik. Hudbu a hudobné techniky používam pri práci s klientmi ako terapeutický a reedukačný prvok. Vo svojej praxi využívam aj metódy a skúsenosti z ročného výcviku v kognitívne behaviorálnych prístupoch. Absolvovala som viacero kurzov zameraných na poradenstvo či orientovaných na psychodiagnostiku. Aktuálne som frekventantka dynamického/hlbinného psychoterapeutického výcviku.

V rámci individuálneho poradenstva i terapie sa zameriavam na rozvoj osobnosti a na podporu zdravého vývinu. Pracujem nielen s deťmi, adolescentmi ale aj s dospelými klientmi.  Poskytujem výchovné poradenstvo.