"

psychologička

Mgr. Nina Oravcová
Pracuje v centre: Ružinov

Vyštudovala som psychológiu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Absolvovala som niekoľko krátkodobých vzdelávaní zameraných na stimuláciu vývinu detí ako napr.: certifikovaný kurz INPP metódy (metóda zameraná na odstránenie príčin neumotorickej nezrelosti), využitie senzorických hier pre deti, stimulačný program Play Wisely. Ukončila som výcvik zameraný na prácu s rodinou a vzťahovou väzbou. Som držiteľkou osvedčenia na vykonávanie Autogénneho tréningu v jeho základnej aj nadstavbovej forme. Momentálne som zaradená v dlhodobom výcviku v Slovenskom inštitúte psychodynamickej psychoterapie.

Pôsobila som na základnej škole ako školská psychologička, kde som pracovala s deťmi z rôznych socio-ekonomických vrstiev, s deťmi pochádzajúcimi z málopodnetného a zanedbávajúceho prostredia a ich rodinami. Aktívne sa venujem odbornej psychologickej činnosti s deťmi od 4 mesiacov, stimuláciou ich vývinu a poradenstvom pre rodičov. Asistujem deťom so špecifickými potrebami pri príprave do školy, pomáham rozvíjať predškolské a školské zručnosti detí. Zároveň sa venujem deťom a ich rodinám s rôznym spektrom porúch (NKS, PAS, ADHD, ADD, a iné), ktorým pomáham v napredovaní ich vývinu. Svoje skúsenosti so školského prostredia uplatňujem na rôznych webinároch ako lektorka pre pedagógov a školské odborné tímy. Pre OZ Brána BeAla spolupracujem pri organizovaní a lektorovaní vzdelávania pre odborníkov v pomáhajúcich profesiách v téme využívania prvkov vzťahovej terapie v práci s klientom.