"

psychologička

Mgr. Lenka Kováčová
Pracuje v centre: Ružinov

Psychológiu som vyštudovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Spočiatku som pracovala ako krízová poradkyňa na Linke detskej istoty, kde som komunikovala s deťmi a v prípade potreby aj s ich rodičmi. Doteraz pracujem ako krízová poradkyňa- pomáham ženám, ktoré zažívajú násilie v partnerských vzťahoch, potrebujú sa zastabilizovať a lepšie sa zorientovať vo svojej situácií. Pracovala som aj v CPPPaP, kde som získala skúsenosti v individuálnom poradenstve a psychodiagnostike. Zameriavala som sa hlavne na diagnostiku intelektu detí a ich pripravenosť na prácu v škole. Venovala som sa tiež vzdelávaniu a prednáškam pre verejnosť na rôzne psychologické témy, akými sú napríklad stres či porozumenie neverbálnej komunikácií.

Aktuálne som frekventantka dlhodobého Výcvikového programu v adlerovskom poradenstve, kde sa vzdelávam pod vedením psychológov tohto prístupu z celého sveta. Každý rok v lete navštevujem Letnú školu Adlerovskej psychológie, ktorá sa koná na rôznych miestach Slovenska.

V ALMA centre sa v rámci individuálneho poradenstva zameriavam na rozvoj osobnosti, podporu zdravého vývinu a silných stránok klientov. Pracujem s deťmi a aj s dospelými klientmi. Poskytujem aj výchovné poradenstvo rodičom, pri ktorom sa sústredíme na identifikáciu chybných cieľov správania detí a následné získanie detí pre spoluprácu.