"

psychologička

Mgr. Gabriela Linczényiová
Pracuje v centre: Ružinov

Vyštudovala som psychológiu na Fakulte psychológie  Paneurópskej vysokej školy a špeciálnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Po ukončení štúdia som pracovala ako školský psychológ. Venovala som sa deťom s vývinovými poruchami učenia, poruchami aktivity a pozornosti, Aspergerovým syndrómom, poruchami správania, sebapoškodzovaním. Poskytovala som aj krízovú intervenciu a v triedach som realizovala preventívne aktivity. Súčasťou mojej práce bolo aj poradenstvo pre rodičov a zamestnancov školy. V súčasnosti pracujem v CPPPaP, kde sa venujem najmä problematike porúch učenia.

Aktuálne som frekventantkou dlhodobého výcviku v psychodynamickej psychoterapii. Absolvovala som dvojročný výcvikový program zameraný na terapiu hrou so psychoanalytickým porozumením aj  ďalšie vzdelávacie aktivity zamerané na rozvíjanie zručností v oblasti psychologického poradenstva a terapie.

V ALMA Centre sa venujem práci s deťmi, dospievajúcimi aj dospelými klientmi.