"

psychologička

Mgr. Andrea Nemcová
Pracuje v centre: Ružinov

Psychológiu som vyštudovala na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Počas vysokoškolského štúdia som praxovala v Psychiatrickej liečebni Samuela Bluma v Plešivci, kde som pracovala s dospelými depresívnymi, schizofrénnymi, závislými, paranoidnými a úzkostnými klientmi. Následne som ďalšiu prax strávila na Paneurópskej základnej škole, kde som pracovala so žiakmi s vývinovými poruchami učenia a správania. V tomto čase som  pracovala aj ako asistentka žiaka s aspergrovým syndrómom a vykonávala preventívnu činnosť na bratislavských stredných školách vo forme prednášok a besied s rôznymi témami (napr. škodlivosť látkových a nelátkových závislostí, kariérne poradenstvo…).

V súčasnosti pracujem ako školský psychológ a v rámci mojej činnosti sa venujem individuálnej práci so žiakmi s vývinovými poruchami učenia, poruchami správania, ADHD a ADD, aspergrovým syndrómom, poradenskej činnosti pre rodičov, učiteľov a žiakov, skupinovým preventívnym a intervenčným aktivitám. Ako školský psychológ vyučujem predmet Nenásilná komunikácia, kde spoločne s kolegyňou vedieme žiakov k efektívnejším spôsobom riešenia každodenných konfliktov a podporujeme u nich empatiu.

Aktuálne navštevujem dlhodobý psychoterapeutický výcvik v systemickom prístupe “Umenie terapie” v Košiciach a priebežne sa vzdelávam na viacerých seminároch zameraných na poradenstvo a terapeutickú prácu s deťmi a dospelými.

V ALMA Centre sa venujem práci s deťmi, dospievajúcimi a dospelými klientmi. Poskytujem poradenstvo a terapiu prostredníctvom systemického prístupu. Pracujem aj s maďarsky hovoriacimi klientmi.