"

psychologička

Mgr. Andrea Májková
Pracuje v centre: Dúbravka

Absolvovala som jednoodborové štúdium psychológie na UKF v Nitre. Po štúdiu som 5 rokov pracovala s deťmi s narušenou komunikačnou schopnosťou, kde som sa okrem iného venovala poradenstvu rodinám detí so špecifickými poruchami učenia, či autistického spektra. Neskôr som pod vedením Detského kardiocentra poskytovala podpornú a krízovú intervenciu deťom a rodinám s vrodenými ochoreniami srdca. Súčasťou mojej práce bolo tiež sprevádzanie detí a ich rodín v paliatívnej starostlivosti.

V r. 2018 som ukončila špecializačné štúdium v klinickej psychológii na UK v Bratislave. Aktuálne som frekventantkou akreditovaného výcviku v Gestalt psychoterapii. Absolvovala som i viacero krátkodobých vzdelávaní zameraných na prácu s deťmi i dospelými. V súčasnosti naďalej poskytujem poradenstvo v oblasti narušenej komunikačnej schopnosti detí, venujem sa diagnostike a terapeutickej práci klientov v penitenciárnych podmienkach.

V Alma centre sa venujem poradenskej práci s deťmi, poskytujem poradenstvo a terapeutické vedenie s prvkami gestalt psychoterapie dospievajúcim a dospelým klientom.